Keemiaõnnetus

Tegutsemine erinevates kriisiolukordades

 • VÄLDI KOKKUPUUDET OHTLIKE KEMIKAALIDEGA!
 • KAITSE HINGAMISTEID!
 • VARJU SISERUUMIDESSE!
 • JÄRGI MEEDIA KAUDU ANTUD AMETLIKKE JUHISEID!

Ohumärgid

 • Tunned kemikaalide lõhna või halba enesetunnet, mis võib olla seotud kemikaalidega.
 • Näed avariisse sattunud ohtlikku veost.
 • Näed suitsu, tuld või muud ebaharilikku olukorda suurõnnetuse ohuga või ohtlikkust ettevõttest.
 • Kuuled sireenide käivitumist suurõnnetuse ohuga ja ohtlikkus ettevõttes.
 • Näed inimesi maas lamamas.

Kuidas keemiaõnnetuseks valmis olla?

 • Tee endale selgeks, kas sinu kodu ja pereliikmete igapäevased viibimiskohad (töökoht, kool jmt) asuvad mõne ohtliku ettevõtte ohualas.
 • Tutvu ohtliku ettevõtte avaldatud ohutusteabe ja soovitustega.
 • Tee endale selgeks ohtliku ettevõtte poolt kasutatavate sireenide tähendus.
 • Tee kodus ettevalmistusi, et keemiaõnnetuse puhul saaksid siseruumidesse varjuda. (Vt peatükk „Varjumine siseruumidesse”)
 • Tutvu ohtlike kemikaalide ja veoste ohumärgistega, et osata keemiaõnnetusi ära tunda.

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted on suuremas koguses ohtlikke kemikaale käitlevad ettevõtted ning sõltuvalt käideldavatest kemikaalidest ja nende kogustest jagunevad:

 • A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtted;
 • B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtted;
 • ohtlikud ettevõtted ehk C-kategooria ettevõtted.

Nendes ettevõtetes võivad toimuda väiksemaid ja suuremaid õnnetusi. Väiksemate õnnetuste korral on tagajärjed tuntavad vaid ettevõttes. Suuremate õnnetuste korral võivad mõjud ulatuda väljapoole ettevõtte piire ning mõjutada ümberkaudset.

Toimunud õnnetuse tagajärjed sõltuvad suuresti:

 • õnnetuse tüübist (lekked, põlengud, plahvatused);
 • ohtliku kemikaali omadusest, sh olekust (gaasiline, vedel, tahke);
 • ümbritsevast keskkonnast;
 • ilmastikutingimustest.

Maa-ameti kaardirakendus

Maa-ameti ohtlike ettevõtete kaardirakendusest saab ülevaate:

 • suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete paiknemisest;
 • ohualadest,
 • tegevusalast;
 • doominoefekti võimalikkusest, sh mõjutatud ettevõtetest;
 • peamisest ohu tüübist;
 • kemikaali andmetest;
 • avalikkuse teavitamise infovoldiku aadressist.

Kaardirakenduse üheks eesmärgiks on teavitada avalikkust ja ohustatud inimesi. Kaardirakendus on leitav: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/paasteamet_ohtvesi.

Avalikkuse teavitamine

Avalikkusel on õigus teada, millised ohud neid puudutavad. Lisaks kaardirakenduses olevatele andmetele, on suurõnnetuse ohuga ettevõtete kohustus teavitada avalikkust ja ettevõttest lähtuva õnnetuse mõju piirkonda jääda võivaid isikuid ennetavalt ettevõttest lähtuvast suurõnnetuse riskist, ohutusabinõudest ja õnnetuse korral soovitatavatest käitumisjuhistest. Selleks koostavad ettevõtted avalikkuse teavitamise infovoldikud, mis tuleb jagada mõju piirkonda (ehk ohualasse) jäävatele isikutele, sh vastav info peab olema ettevõttest kättesaadav paberkandjal ja avaldatud ettevõtte veebilehel.

Juhul, kui on tekkinud ohtlik olukord, siis nii suurõnnetuse ohuga kui ka ohtlikud ettevõtted peavad õnnetuse korral tagama õnnetuse mõjupiirkonda jäävate inimeste kohese teavitamise õnnetusest ja käitumisjuhistest.

Õnnetusest teavitamiseks kasutatav varajase hoiatuse süsteem peab vastama käitisest lähtuvale ohule ning tagama õnnetuse korral kõigi ohustatud inimeste teavitamise. Ettevõtted kasutavad erinevaid teavitamise viise:

 • peamiselt on kasutusel sireenid;
 • kuid võid toimuda teavitus ka telefoni, SMS, valjuhääldi vms viisil.

Suurõnnetuse ohuga ja ohtlikes ettevõtetes kasutatavate sireenide tähendustega saab tutvuda SIIN.

Kuidas keemiaõnnetuse korral tegutseda?

VÄLJAS

 • Väldi igasugust kokkupuudet lahtipääsenud kemikaalidega.
 • Kaitse hingamisteid, pane selleks märg riie suu ja nina ette.
 • Autoga liikudes sule aknad ja lülita välja ventilatsioon. Õhukonditsioneer lülita siseõhu taasringluse režiimile.
 • Kui õnnetuse koht on teada või selgelt näha, liigu sellest eemale tuule suunaga risti.
 • Varju kiiresti lähimasse siseruumi, kuid väldi hoonet, kust kemikaalid lekivad. (Vt peatükk „Varjumine siseruumidesse”)

SISERUUMIDES

 • Püsi siseruumides, kuid ära jää hoonesse, kust kemikaalid lekivad.
 • Soovitavalt varju hoone ülemistel korrustel. Mitmed ohtlikud kemikaalid võivad koguneda just madalamatesse kohtadesse, sh keldrisse.
 • Sule uksed, aknad, ventilatsioon ja korstnasiibrid, et välisõhk sisse ei pääseks.
 • Ära kasuta lahtist tuld ja ära suitseta. Kemikaalid võivad olla tule- ja plahvatusohtlikud.
 • Jälgi usaldusväärsetest infokanalitest ametlikku ohuteavitust ja järgi käitumisjuhiseid.
 • Püsi varjus, kuni ohu möödumisest on teatatud.
 • Ametliku korralduse saamisel ole valmis evakueeruma. (Vt peatükk „Evakuatsioon”) Pane selleks kokku esmavajalikud asjad.
 • Kemikaalide levikust põhjustatud tervisehäirete korral helista hädaabinumbrile 112.